Skip to main content

Tổng kết công tác dân tộc, các chính sách dân tộc năm 2023

Chiều 10/1, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tổng kết công tác dân tộc, chính sách dân tộc năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo, trong năm 2023, công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh được quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng và đạt nhiều kết quả tích cực.

5

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 (gọi tắt là Chương trình 1719) tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt. Kết quả giải ngân nguồn vốn Chương trình 1719 năm 2023 đối với nguồn vốn đầu tư phát triển đạt gần 548 tỷ đồng (đạt 96% kế hoạch). Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho gần 170 hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo dân tộc Kinh; hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề cho gần 600 hộ; hỗ trợ đầu tư 28/7 công trình nước sinh hoạt tập trung, vượt 400% kế hoạch; hỗ trợ gần 70 dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, mô hình chăn nuôi, trồng trọt; đầu tư cứng hóa trên 70km đường đến trung tâm xã, đường liên xã, xây dựng 78 công trình giao thông nông thôn…

Các chính sách dân tộc được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng, đạt nhiều kết quả tích cực, qua đó đã góp phần quan trọng vào kết quả chung về phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp triển khai thực hiện các quy định về quản lý, tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

6

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND đã biểu dương những kết quả trong công tác dân tộc và chính sách dân tộc mà Ban Dân tộc tỉnh đã đạt được thời gian qua. Đồng chí đề nghị: Thời gian tới, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở về công tác dân tộc; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc.

Đồng thời, quán triệt và thực hiện tốt Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 03/01/2024 của UBND tỉnh phát động thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2024 với chủ đề: “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành trong hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án và chính sách dân tộc, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm tạo sự đồng tình, thống nhất ủng hộ của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua việc lồng ghép các chương trình, dự án, chính sách về công tác dân tộc; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai ngay những biện pháp, giải pháp cụ thể, đồng bộ, hiệu quả để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tăng tỷ lệ giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời tiếp tục báo cáo, đề xuất Ủy ban Dân tộc, các bộ, ngành Trung ương đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

7

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh trao giấy khen cho đại diện các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc năm 2023

Nhân dịp này, đã có nhiều tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc tỉnh về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm và công tác dân tộc năm 2023.

Nguồn: baolangson.vn

About