Skip to main content

Liên hệ

Thông tin liên hệ:       

- BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY LẠNG SƠN

  • Địa chỉ: đường Văn Cao, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
  • Điện thoại: (0205) 3810.171
  • Email:  danvanlangson@gmail.com

             

- Ban Biên tập website: http://danvanlangson.vn/

  • Địa chỉ: đường Văn Cao, phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
  • Điện thoại: 0205.3886.556
  • Email:  danvanlangson.vn@gmail.com
  • Mã trao đổi link:  <div class="imright"><a href="http://danvanlangson.vn"><img alt="Đi đến Wedsite Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn" src="http://danvanlangson.vn/sites/default/files/2022-01/danvanbutton.png" /></a></div>

About