Skip to main content

Giới thiệu chung

BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY LẠNG SƠN

- Địa chỉ: đường Văn Cao, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

- Điện thoại: (0205)3810171

- Địa chỉ Email: danvanlangson@gmail.com

BAN BIÊN TẬP TRANG TTĐT

- Địa chỉ: Văn Cao, Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

- Điện thoại: 0205.3886.556

- Email: danvanlangson.vn@gmail.com   (địa chỉ nhận tin, bài, ảnh, ý kiến góp ý, phản ánh về Trang TTĐT)

- Website: http://danvanlangson.vn/

- Mã trao đổi link:  <div class="imright"><a href="http://danvanlangson.vn"><img alt="Đi đến Wedsite Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn" src="http://danvanlangson.vn/sites/default/files/2022-01/danvanbutton.png" /></a></div>

 

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY
 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
 

BAN QUA CÁC THỜI KỲ
 

LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG
 

About