Skip to main content

Danh hiệu thi đua

Cập nhật ngày 05/9/2022

TT Số quyết định Ngày Lý do khen thưởng Đối tượng được khen thưởng

Hình thức khen thưởng

1 Số 1141-QĐ/TTg 27/8/2012 Đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm 2011 góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc BDVTU Bằng khen
2 số 1503/QĐ-CTN 03/07/2014 Huân chương lao động hạng ba BDVTU Huân chương
3 Số 95-QĐ/BDVTW 21/9/2015

Đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác dân vận của Đảng, giai đoạn  2011 - 2015

BDVTU Bằng khen
4 Số 103-QĐ/BDVTW 02/11/2016 Có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, giai đoạn 2011 - 2016 Tập thể BDVTU Bằng khen
5 Số 285/QĐ-UBND 02/02/2018 Đơn vị xếp thứ nhì Cụm thu đua của tỉnh năm 2017 Tập thể BDVTU Bằng Khen
6 Số 1580/QĐ-UBND 17/08/ 2020 Đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng và tôn giáo 2015-2020 Tập thể BDVTU Bằng Khen
7 Số 283/QĐ-UBND 14/02/2022 Bằng Khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho đơn vị xếp thứ ba Cụm Thi đua Tập thể BDVTU Bằng Khen

 

Ban Biên tập

 

About