Skip to main content

Tổ chức bộ máy

I. LÃNH ĐẠO BAN

gtb

                                                   Đồng chí Giáp Thị Bắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban

                                

ltt

                                                               Đồng chí Lương Tiến Trình, Phó Trưởng ban

 

II. PHÒNG TỔNG HỢP - ĐOÀN THỂ VÀ CÁC HỘI

1. Đồng chí Hà Văn Minh, Trưởng phòng

2. Đồng chí Linh Thị Hạnh, Phó trưởng phòng

3. Đồng chí Hoàng Văn Khang, Chuyên viên

4. Đồng chí Lành Kim Xuân, Chuyên viên

5. Đồng chí Lý Thị Hà Trang, Chuyên viên

6. Đồng chí Hoàng Duy Thủy, Chuyên viên

7. Đồng chí Tô Ngọc Hưng, Chuyên viên

8. Đồng chí Lý Văn Bấc, Lái xe

9. Đồng chí Nông Văn Thơ, Lái xe

10. Đồng chí Nông Kim Chuyền, Phục vụ

11. Đồng chí Phùng Quang Tiến, Bảo vệ

III. PHÒNG DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN - DÂN TỘC - TÔN GIÁO

1. Đồng chí Nông Hồng Giang, Trưởng phòng

2. Đồng chí Phùng Quốc Hoàn, Chuyên viên

3. Đồng chí Hoàng Hương Quỳnh, Chuyên viên

4. Đồng chí Vũ Thị Thủy, Chuyên viên

 

GIỚI THIỆU CHUNG
 

TỔ CHỨC BỘ MÁY
 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
 

BAN QUA CÁC THỜI KỲ
 

LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG
 

About