Skip to main content

Tổ chức bộ máy

I. LÃNH ĐẠO BAN

1. Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban

2. Đồng chí Lương Tiến Trình, Phó Trưởng ban Thường trực

3. Đồng chí Nguyễn Khắc Phương, Phó Trưởng ban

II. PHÒNG ĐOÀN THỂ VÀ CÁC HỘI

1. Đồng chí Hà Văn Minh, Trưởng phòng.

2. Đồng chí Lành Kim Xuân, Phó Trưởng phòng.

3. Đồng chí Hoàng Văn Khang, chuyên viên.

4. Đồng chí Hoàng Duy Thủy, chuyên viên.

III. PHÒNG DÂN VẬN CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

1. Đồng chí Nông Hồng Giang, Trưởng phòng.

2. Đồng chí Phùng Quốc Hoàn, Phó Trưởng phòng.

3. Đồng chí Vũ Thị Thủy, chuyên viên.

4. Đồng chí Hoàng Hương Quỳnh, chuyên viên.

IV. VĂN PHÒNG

1. Đồng chí Linh Thị Hạnh, Chánh Văn phòng.

2. Đồng chí Tô Ngọc Hưng, Phó Chánh Văn phòng.

3. Đồng chí Lý Thị Hà Trang, chuyên viên.

4. Đồng chí Hoàng Thị Hiền, công chức kế toán.

5. Đồng chí Vi Thị Đương, công chức văn thư - lưu trữ.

6. Đồng chí Trương Văn Tư, nhân viên lái xe.

7. Đồng chí Nông Văn Thơ, nhân viên lái xe.

8. Đồng chí Nông Kim Chuyền, nhân viên phục vụ.

9. Đồng chí Phùng Quang Tiến, nhân viên bảo vệ.

 

GIỚI THIỆU CHUNG
 

TỔ CHỨC BỘ MÁY
 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
 

BAN QUA CÁC THỜI KỲ
 

LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG
 

About