Skip to main content

Ban qua các thời kỳ

1- Ảnh các đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn các thời kỳ:

Đồng chí Đường Thị Kim Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 1980 - 1983

Đồng chí Đường Thị Kim, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 1980 - 1983

 

Đồng chí Hoàng Văn Ngôn Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 1983 - 1986

Đồng chí Hoàng Văn Ngôn, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 1983 - 1986

 

Đồng chí Hoàng Văn San Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 1987 - 1992

Đồng chí Hoàng Văn San, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 1987 - 1992

 

Đồng chí Hoàng Thị Diệu Tuyết Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 1992 - 1998

Đồng chí Hoàng Thị Diệu Tuyết, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 1992 - 1998

 

Đồng chí Ngô Xuân Từ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 1999 - 2001

Đồng chí Ngô Xuân Từ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, từ năm 1999 - 2001

 

Đồng chí Hoàng Thị Bích Ly Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 2001 - 2004

Đồng chí Hoàng Thị Bích Ly, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 2001 - 2004

 

Đồng chí Linh Văn Tít Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 2005 - 2010

Đồng chí Linh Văn Tít, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 2005 - 2010

 

Đồng chí Nguyễn Đình Thọ Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 2010 - 2015

Đồng chí Nguyễn Đình Thọ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 2010 - 2015

 

2- Ảnh các đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lạng Sơn các thời kỳ:

Đồng chí Nông Đình Đề Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 1980 - 1983

Đồng chí Nông Đình Đề, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 1980 - 1983

 

Đồng chí Lý Văn Dùng Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 1982 - 1999

Đồng chí Lý Văn Dùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 1982 - 1999

 

Đồng chí Hoàng Thị Ngọ Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 1987 - 1989

Đồng chí Hoàng Thị Ngọ, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 1987 - 1989

 

Đồng chí Trần Văn Phắn Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 1993 - 2002

Đồng chí Trần Văn Phắn, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 1993 - 2002

 

Đồng chí Vương Ký Lùng Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 1996 - 2002

Đồng chí Vương Ký Lùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 1996 - 2002

 

Đồng chí Lý Văn Mai Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 1999 - 2004

Đồng chí Lý Văn Mai, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 1999 - 2004

 

Đồng chí Lộc Thúy Ngay Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 2002 - 2005

Đồng chí Lộc Thúy Ngay, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 2002 - 2005

 

Đồng chí Nông Văn Thìn Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 2005 - 2006

Đồng chí Nông Văn Thìn, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 2005 - 2006

 

Đồng chí Lương Đình Hoàn Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 2006 - 2019

Đồng chí Lương Đình Hoàn, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 2006 - 2019

 

Đồng chí Hoàng Trúc Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 2013 - 2015

Đồng chí Hoàng Trúc, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 2013 - 2015

 

 Đồng chí Dương Minh Thuận Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 2015 - 2018

Đồng chí Dương Minh Thuận, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 2015 - 2018

 

Đồng chí Phạm Thị Oanh Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 2007 - 2017

Đồng chí Phạm Thị Oanh, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 2007 - 2017

 

ha

Đồng chí Lục Thanh Hà, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy từ năm 2017 - 2023

 

GIỚI THIỆU CHUNG
 

TỔ CHỨC BỘ MÁY
 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
 

LỊCH SỬ TRUYỀN THỐNG
 

About