Skip to main content

Phát huy vai trò của công đoàn trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở

Những năm qua, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền cùng cấp xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến trong thực hiện QCDC ở cơ sở và duy trì mối quan hệ lao động hài hòa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

2

Đại diện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu công nghệ Đức Vy (Hữu Lũng) báo cáo đoàn giám sát của LĐLĐ tỉnh về kết quả thực hiện QCDC ở  cơ sở

Đều đặn vào tháng 11 hoặc tháng 12 hằng năm, LĐLĐ tỉnh ban hành công văn chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành chủ động tham mưu, phối hợp với các cấp, ngành có liên quan và chỉ đạo các CĐCS trực thuộc phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, chủ doanh nghiệp xây dựng, triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở trong năm tiếp theo.

Thực hiện công văn của LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở theo các nội dung được hướng dẫn. Bà Đỗ Thị Gấm, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn Quan cho biết: LĐLĐ huyện có 91 CĐCS trực thuộc với trên 2.100 cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ). Hằng năm, LĐLĐ huyện phối hợp tổ chức 1 – 2 cuộc tập huấn cho cán bộ CĐCS về thực hiện QCDC ở cơ sở, đồng thời, tổ chức giám sát việc thực hiện QCDC ở cơ sở từ 2 cuộc trở lên/năm. Qua giám sát cho thấy, cơ bản các CĐCS đã triển khai, thực hiện QCDC ở cơ sở hiệu quả. Từ năm 2018 đến nay, tỉ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị người LĐ đạt 100%.

Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tình trạng đình công và các sự việc lớn có liên quan đến quan hệ lao động; số lượt đoàn viên khiếu nại, tố cáo giảm mạnh (giai đoạn 2013 – 2017 là 197 lượt; giai đoạn 2018 – 2023 là 68 lượt).

Với sự chủ động, tích cực của các cấp công đoàn, giai đoạn 2018 – 2023, việc thực hiện QCDC ở cơ sở có chuyển biến rõ rệt. Điển hình, tỉ lệ hội nghị CBCCVC, hội nghị người LĐ và tổ chức đối thoại tại nơi làm việc được nâng lên. Hằng năm, 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CBCCVC (tăng 0,3% so với giai đoạn 2013 – 2017); 90% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đã tổ chức hội nghị người LĐ (tăng 22% so với giai đoạn 2013 – 2017); tỉ lệ doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tiến hành thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt 90% (tăng 17,8% so với giai đoạn 2013 – 2017).

Bà Chu Vay Khoằn, Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Xuất nhập khẩu công nghệ Đức Vy, huyện Hữu Lũng cho biết: Kể từ khi thành lập CĐCS (năm 2021) đến nay, CĐCS đã phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức được 2 hội nghị người LĐ. Trong đó, tại hội nghị tổ chức năm 2022, CĐCS đã hướng dẫn các đoàn viên tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi một số nội dung của thỏa ước lao động tập thể (ký lần đầu năm 2019) và được chủ doanh nghiệp nhất trí ký kết với các nội dung có lợi hơn cho ĐVNLĐ.

Một trong những hoạt động cho thấy hiệu quả trong thực hiện QCDC ở cơ sở đó là đối thoại tại doanh nghiệp. Nếu như giai đoạn trước, việc tổ chức đối thoại trong doanh nghiệp còn chưa thực sự được công đoàn quan tâm thì từ năm 2018 đến nay, các CĐCS đã phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức được trên 500 cuộc đối thoại định kỳ và đối thoại đột xuất tại nơi làm việc. Anh Phùng Văn Tâm, đoàn viên CĐCS Công ty Cổ phần Gạch ngói Hợp Thành, huyện Cao Lộc cho biết: Hằng năm, thông qua hoạt động đối thoại tại doanh nghiệp, tôi thường đại diện cho các đoàn viên phát biểu ý kiến liên quan đến các nội dung như cung cấp kịp thời và đầy đủ trang phục bảo hộ lao động, tăng mức thăm hỏi ốm đau… Các ý kiến cơ bản đều được chủ doanh nghiệp xem xét và điều chỉnh phù hợp.

Ngoài ra, để nắm bắt tình hình thực hiện QCDC ở cơ sở, từ năm 2018 đến nay, LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ các huyện, thành phố đã chủ trì giám sát gần 200 cuộc, kết hợp hướng dẫn, tuyên truyền về các quy định có liên quan đến QCDC ở cơ sở. Theo đánh giá chung của các đoàn giám sát, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều triển khai thực hiện tương đối hiệu quả QCDC ở cơ sở; đối với những đơn vị, doanh nghiệp thực hiện chưa đảm bảo, các thành viên đoàn giám sát đã nhắc nhở và trực tiếp hướng dẫn, đồng thời ghi nhận ý kiến về những khó khăn, vướng mắc để kiến nghị với cấp có thẩm quyền xem xét.

Ông Trần Quốc Vương, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh cho biết: Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục phát huy vai trò của các cấp công đoàn trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ các huyện, thành phố sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn các quy định mới theo Luật số 10/2022/QH15 về thực hiện dân chủ ở cơ sở; chỉ đạo các CĐCS phối hợp với người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở, xây dựng các văn bản về thực hiện QCDC ở cơ sở trong năm tiếp theo đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Sự vào cuộc tích cực và chủ động của các cấp công đoàn đã góp phần tạo chuyển biến trong thực hiện QCDC ở cơ sở, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong những năm qua, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tình trạng đình công và các sự việc lớn có liên quan đến quan hệ lao động; số lượt đoàn viên khiếu nại, tố cáo giảm mạnh (giai đoạn 2013 – 2017 là 197 lượt; giai đoạn 2018 – 2023 là 68 lượt). Thông qua việc thực hiện hiệu quả QCDC ở cơ sở, quyền và lợi ích hợp pháp của CBCCVC, người LĐ ngày càng được nâng lên, tạo thuận lợi cho CBCCVCLĐ phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần cùng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nguồn: baolangson.vn

About