Skip to main content

Thực hiện tốt công tác dân vận, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh

1

Công tác dân vận là công tác cơ bản và hết sức quan trọng của Đảng, là nhân tố quan trọng không ngừng củng cố và bồi đắp mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Quán triệt sâu sắc quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, trong suốt quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm lãnh đạo làm tốt công tác dân vận; tuyên truyền, vận động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân phát huy những truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ tỉnh, đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu xây dựng quê hương Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững.

1

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các đại biểu và lực lượng tham gia xây dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới khu vực mốc 1296/6, ở xã Bắc Xa, huyện Đình Lập – Ảnh: HOÀNG HUẤN

Trong những năm gần đây, công tác dân vận của tỉnh tiếp tục có bước phát triển. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quan tâm ban hành nhiều chủ trương, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo. Các cấp ủy, tổ chức đảng chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả, theo hướng tăng số lượng các hội nghị chuyên đề học tập, quán triệt đảm bảo kịp thời, đồng bộ. Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị được duy trì thực hiện nền nếp, 100% cấp ủy cấp huyện và cơ sở đã xây dựng, ban hành quy chế công tác dân vận của nhiệm kỳ mới và nghiêm túc thực hiện việc phân công 1 đồng chí cấp ủy viên trực tiếp phụ trách công tác dân vận của Đảng. Cùng với đó, thường trực cấp uỷ định kỳ tổ chức giao ban với ban dân vận, chính quyền, lực lượng vũ trang, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và các ngành liên quan để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận tại địa phương, đơn vị.

Điểm nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh đó chính là việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 77 ngày 25/5/2022 về phân công cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cấp phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình với phương châm “Tỉnh nắm đến xã; huyện nắm đến thôn; xã nắm đến hộ gia đình”, nhằm nâng cao chất lượng công tác theo dõi, hỗ trợ đối với địa bàn từ cấp huyện đến xã, thôn, hộ gia đình, để thực sự “gần dân, sát dân”, gắn bó mật thiết với Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân. Trên cơ sở đó, Thường trực Tỉnh uỷ đã xây dựng chương trình và tổ chức làm việc với các xã trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào các xã đặc biệt khó khăn, điểm nóng về đơn thư, khiếu nại… để nắm tình hình và có biện pháp chỉ đạo kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

Cấp ủy các cấp tập trung chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện nhiều giải pháp thiết thực để tăng cường, đổi mới công tác dân vận gắn với thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo chủ đề “Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Tích cực, chủ động nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm, nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu của các cơ quan chuyên môn và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp. Quan tâm chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án, nhất là tại những dự án trọng điểm của tỉnh. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo chỉ đạo xây dựng, duy trì và nhân rộng Mô hình “chính quyền thân thiện cấp cơ sở”; đến nay toàn tỉnh đã có 166/200 (83%) xã, phường, thị trấn triển khai xây dựng mô hình đạt kết quả. Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách các thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của Nhân dân; tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 81,77%, xếp thứ 5 toàn quốc; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2022 xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố (tăng 21 bậc so với năm 2021). Đặc biệt, năm 2022, Lạng Sơn xếp thứ 2 cả nước về điểm chỉ số Xanh PGI (chỉ số Xanh cấp tỉnh).

Cùng với đó, công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng quy chế, quy định. Trong 5 năm qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tổ chức tiếp công dân 36 cuộc; bí thư các huyện ủy, thành ủy tổ chức tiếp 321 cuộc; bí thư các xã, phường, thị trấn tổ chức tiếp 3.772 cuộc với hàng nghìn lượt công dân đến phản ánh, kiến nghị. Hằng năm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đều tổ chức đối thoại với các tổ chức chính trị – xã hội để nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của đoàn viên, hội viên. Đặc biệt, trong những năm qua, việc tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân luôn được duy trì thực hiện tại 100% đơn vị cấp huyện và cấp xã địa bàn tỉnh. Thông qua đối thoại, các ý kiến kiến nghị, phản ánh chính đáng của Nhân dân đều được quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, theo quy định của pháp luật. Từ đó, góp phần giảm dần số đơn thư, khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài, tạo sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cấp cơ sở.

Hoạt động của Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội, hội quần chúng cũng luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng không ngừng nâng cao vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân. Chú trọng tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia phát triển kinh tế – xã hội, giảm nghèo, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Phối hợp tổ chức các hoạt động khắc phục hậu quả do mưa lũ; kịp thời thăm hỏi, động viên các hộ gia đình bị thiệt hại, đảm bảo ổn định đời sống cho Nhân dân.

Những kết quả đạt được trong công tác dân vận đã trực tiếp góp phần vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, với những kết quả nổi bật, đó là: kinh tế phát triển; đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Riêng trong giai đoạn từ 2010 đến nay, tỉnh Lạng Sơn đã vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu của vùng Đông Bắc. Đặc biệt trong giai đoạn 2021 – 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh, biến động của tình hình thế giới, tỉnh Lạng Sơn vẫn duy trì được tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 7,11%. GRDP bình quân đầu người tăng từ 44,34 triệu đồng năm 2020 lên 55,97 triệu đồng năm 2023. Các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông đạt nhiều kết quả rõ rệt. Công tác đối ngoại được thực hiện chủ động và hiệu quả, triển khai đồng bộ đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Công tác xây dựng đảng đạt nhiều kết quả quan trọng. Mối quan hệ giữa Đảng với Nhân dân ngày càng được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được tăng cường.

Lạng Sơn là tỉnh biên giới có nhiều điều kiện thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, tác động trực tiếp đến quá trình triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Thực tiễn phong phú đặt ra cho cấp ủy, chính quyền của tỉnh nhiều vấn đề cần phải giải quyết; trong đó, bảo đảm tăng trưởng nhanh, bền vững, gắn với không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Nhiệm vụ này đòi hỏi công tác dân vận phải không ngừng đổi mới, nắm chắc những chuyển biến mới của tình hình, nắm bắt quy luật, tác động của kinh tế thị trường đến sự biến đổi, ảnh hưởng tới đời sống, tư tưởng của các tầng lớp Nhân dân để tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền rà soát, bổ sung, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình mới, nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho mọi người dân cùng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định đó là “Xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh và bền vững, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.

3

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Hình (huyện Văn Lãng) tham gia đổ sân bê tông nhà văn hóa trên địa bàn – Ảnh:  ĐÌNH QUANG

Để thực hiện được mục tiêu đó, phát huy truyền thống 93 năm công tác dân vận của Đảng, thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu để quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận trong toàn hệ thống chính trị, tới từng cán bộ, đảng viên và người dân. Chú trọng đổi mới, đa dạng hóa công tác tuyên truyền, vận động và phương thức nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân theo hướng chủ động, thiết thực, hiệu quả. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với điều kiện phát triển, trình độ dân trí và môi trường sống của các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, tăng cường công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp gắn với triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 33, ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động tiếp công dân; tăng cường đối thoại; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Đẩy mạnh chuyển đổi số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Lấy sự hài lòng của Nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và hội quần chúng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của theo hướng sát cơ sở, thực chất, hiệu quả. Phát huy vai trò đoàn kết, tập hợp đoàn viên, hội viên trong tổ chức; làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên; làm nòng cốt chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan nhà nước trong lắng nghe, tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân; giải quyết kịp thời, hiệu quả những điểm nóng, phức tạp trong cộng đồng dân cư. Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tăng cường lãnh đạo, phối hợp tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị và cán bộ trực tiếp làm công tác dân vận. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nguồn: baolangson.vn

About