Skip to main content

Hiệu quả tích cực từ đợt thi đua số hóa thủ tục hành chính

Số hóa hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nội dung then chốt trong xây dựng chính quyền số và xã hội số. Chỉ trong 100 ngày thi đua số hóa hồ sơ TTHC, toàn tỉnh đã thực hiện số hóa hơn 70% hồ sơ TTHC cấp tỉnh, 60% hồ sơ TTHC cấp huyện, 55% hồ sơ TTHC cấp xã. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng dữ liệu hồ sơ số hóa cũng như chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

9

Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện Bình Gia hướng dẫn chuyên viên bộ phận “một cửa” xã Hồng Thái số hóa hồ sơ TTHC

Năm 2022, toàn tỉnh mới có 9,27% hồ sơ TTHC của các cấp trên địa bàn tỉnh được số hóa trong khi chỉ tiêu kế hoạch đề ra là trên 30%. Chính vì vậy, đến tháng 8/2023, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm 100 ngày “Đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. Đợt thi đua được triển khai từ ngày 20/8/2023 đến hết ngày 30/11/2023.

Xây dựng dữ liệu hồ sơ TTHC

Mục tiêu của đợt thi đua là số hóa hồ sơ TTHC còn hiệu lực nhằm thực hiện số hóa hồ sơ trong tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả TTHC, tiến tới hình thành kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân, tạo dữ liệu “sống, sạch, đủ, chính xác” trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC cũng như được hưởng thụ các dịch vụ công một cách nhanh chóng, thuận tiện. Chính vì vậy, nội dung đợt thi đua tập trung vào đẩy mạnh triển khai số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực lên Kho dữ liệu số hoá TTHC của tỉnh; nâng tỷ lệ dịch vụ công phát sinh hồ sơ trực tuyến và tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến; kết nối, chia sẻ thông tin, giấy tờ, tài liệu giữa các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết TTHC…

Ông Nguyễn Trọng Hùng, Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Năm 2023 là năm dữ liệu số, bám sát nội dung này, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác số hóa dữ liệu, trong đó, trọng tâm là số hóa hồ sơ TTHC còn hiệu lực lên kho dữ liệu. Để đảm bảo đợt thi đua đạt hiệu quả, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh đã giao chỉ tiêu cụ thể đối với các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. Trong đó, đối với cơ quan cấp tỉnh hoàn thành số hóa 70% hồ sơ TTHC; cấp huyện hoàn thành 60% hồ sơ TTHC, cấp xã là 55% hồ sơ TTHC.

Để các cơ quan, đơn vị thực hiệu hiệu quả đợt thi đua, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành nâng cấp kho dữ liệu số hóa, mở rộng không gian lưu trữ kho dữ liệu số hóa của tỉnh, nâng cấp đường truyền dữ liệu và triển khai đến tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. Đến nay, kho dữ liệu số hoá của tỉnh được triển khai đồng bộ đến 100% cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã, được kết nối liên thông với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh phục vụ công tác số hoá hồ sơ TTHC và tái sử dụng thông tin đã số hoá.

Cùng đó, sở đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ chuyên trách tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh cách đưa hồ sơ TTHC còn hiệu lực lên kho dữ liệu. Đồng thời, thiết lập các nhóm zalo hỗ trợ trực tuyến khi có yêu cầu. Trong năm 2023, sở đã tổ chức tập huấn cho hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

0

Chuyên viên bộ phận một cửa thành phố Lạng Sơn thực hiện số hóa hồ sơ TTHC lên kho dữ liệu số hóa của tỉnh

Sôi nổi thi đua tại các cơ quan, đơn vị

Triển khai đợt thi đua, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử và số hóa hồ sơ TTHC còn hiệu lực lên kho dữ liệu, tổ chức phát động thực hiện các nội dung thi đua tại đơn vị. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát, đơn giản hoá TTHC thuộc phạm vi quản lý của đơn vị, theo hướng giảm bớt thành phần hồ sơ, giấy tờ; giảm bớt công việc kiêm nhiệm cho công chức tiếp nhận và trả kết quả nhằm bảo đảm công chức có đủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ tại bộ phận “một cửa”; đẩy mạnh hướng dẫn người dân tạo tài khoản trên Cổng Dịch vụ công, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Để đẩy nhanh tiến độ số hóa TTHC còn hiệu lực, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, xã đã có nhiều cách làm hiệu quả như giao chỉ tiêu số hóa hồ sơ TTHC còn hiệu lực cho từng cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị, thành lập các tổ số hóa hồ sơ TTHC, tranh thủ ngày nghỉ thứ 7, Chủ nhật để số hóa hồ sơ…

Theo thống kê sơ bộ, tính đến ngày 22/11, tổng số hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị đã thực hiện số hoá lên Kho dữ liệu số hoá của tỉnh là 575.373 hồ sơ (cấp tỉnh: 90.911 hồ sơ; cấp huyện: 75.226 hồ sơ; cấp xã: 409.236 hồ sơ) cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch.

Tại các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, đợt thi đua số hóa TTHC được triển khai sôi nổi với sự tham gia của đông đảo lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ các đơn vị. Ông Vũ Lê Dũng, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Lạng Sơn cho biết: Trước đây, việc số hóa hồ sơ TTHC chủ yếu do chuyên viên bộ phận “một cửa” trên địa bàn thành phố thực hiện nên số lượng hồ sơ được số hóa còn hạn chế. Triển khai đợt thi đua số hóa hồ sơ TTHC chúng tôi giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ, công chức. Theo đó, ở cấp thành phố từ trưởng các phòng, ban đến chuyên viên mỗi người được giao số hóa hơn 30 hồ sơ/ngày. Ở cấp phường, xã từ bí thư, chủ tịch đến các chuyên viên đều phải triển khai thực hiện nội dung này. Hằng tuần, văn phòng đều báo cáo số liệu với lãnh đạo UBND thành phố để kịp thời nhắc nhở, động viên các đơn vị. Nếu như tháng 7/2023, thành phố Lạng Sơn đứng thứ 10/11 huyện, thành phố về tỷ lệ số hóa hồ sơ TTHC còn hiệu lực thì đến tháng 11/2023 chúng tôi đã đứng thứ 2/11 huyện, thành phố với hơn 80% hồ sơ được số hóa, trong khi chỉ tiêu giao là 60%.

Ông Hoàng Văn Diện, Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện, phụ trách bộ phận một “cửa của” UBND huyện Bình Gia chia sẻ: Lãnh đạo UBND huyện có văn bản đề nghị các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn triển khai đợt cao điểm số hóa TTHC còn hiệu lực. Cùng đó, hướng dẫn UBND xã thành lập các tổ công tác số hóa TTHC tại 19/19 xã, thị trấn, với 10 người/tổ. Nếu như tháng 9/2023, toàn huyện số hóa được 18.000 hồ sơ thì đến tháng 11/2023 đã số hóa được trên 28.000 hồ sơ, trong đó, tỷ lệ số hóa hồ sơ cấp huyện là 80%, cao hơn 20% so với chỉ tiêu tỉnh giao; cấp xã là 55%, đạt chỉ tiêu tỉnh giao. Bản thân tôi, ngoài thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận “một cửa” tôi còn chủ động tham gia số hóa hồ sơ theo sự phân công, chủ động xuống các xã, thị trấn để hướng dẫn, hỗ trợ các tổ số hóa triển khai thực hiện đợt thi đua đạt hiệu quả.

Theo thống kê sơ bộ, tính đến ngày 22/11, tổng số hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị đã thực hiện số hoá lên Kho dữ liệu số hoá của tỉnh là 575.373 hồ sơ (cấp tỉnh: 90.911 hồ sơ; cấp huyện: 75.226 hồ sơ; cấp xã: 409.236 hồ sơ) cơ bản đạt chỉ tiêu kế hoạch. Ngay sau khi số hóa nhiều dữ liệu đã được tái sử dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.

Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện số hóa hồ sơ TTHC còn hiệu lực nhằm tiếp tục nâng cao tỷ lệ hồ sơ số hóa trên địa bàn tỉnh. Điều này nhằm từng bước kết nối liên thông, đồng bộ, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh, từ đó tạo ra những giá trị thiết thực phục vụ nhu cầu của người dân, danh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: baolangson.vn

About