Skip to main content

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới

Ngày 15/4/2024, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chương trình số 115-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Theo đó, mục đích nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 46-NQ/TW đến các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới.

s

Nông dân Lạng Sơn trồng na theo tiêu chuẩn Vietgap

 Chương trình hành động đề ra mục tiêu tổng quát nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh; ý thức, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của cán bộ các cấp Hội trong xây dựng tổ chức Hội Nông dân vững mạnh, làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân.

Củng cố vai trò nòng cốt chính trị của Hội trong phong trào nông dân, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội; động viên, cổ vũ cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Mục tiêu cụ thể: Hằng năm, phấn đấu thực hiện các mục tiêu cụ thể sau: (1) Kết nạp từ 1.500 hội viên nông dân mới trở lên; (2) 100% cán bộ Hội Nông dân chuyên trách các cấp, chi hội trưởng chi hội nông dân được bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ; (3) Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghề cho từ 1.000 hội viên nông dân, lao động nông thôn trở lên; bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho 1.500 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp huyện trở lên; (4) Thành lập mới 20 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 11 chi hội nông dân nghề nghiệp; (5) Vận động từ 330 hội viên nông dân trở lên tham gia tổ hợp tác, hợp tác xã; hỗ trợ thành lập mới 20 tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và 11 hợp tác xã nông nghiệp; (6) Có từ 45% số hộ nông dân trở lên đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó từ 70% trở lên số hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; (7) 100% hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế; vận động từ 120 hội viên nông dân trở lên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

6

Infographic 07 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Chương trình số 115-CTr/TU

Chương trình hành động đề ra nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, gồm: (1) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Hội Nông dân các cấp của tỉnh trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; (2) Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết nông dân, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân; (3) Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; (4) Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghề cho nông dân, lao động nông thôn và hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; (5) Động viên nông dân tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; (6) Phát huy vai trò của Hội tham gia giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; (7) Chủ động hội nhập, mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại Nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu các cấp ủy đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, tuyên truyền, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của địa bàn, đơn vị trong quá trình thực hiện.

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết số 46-NQ/TW thành các đề án, cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực ngân sách và các điều kiện phù hợp; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Nhân dân tích cực tham gia và giám sát thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổ biến nội dung và kết quả thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, nông dân tích cực tham gia và giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW.

Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh và các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện.

Ban Biên tập

About