Skip to main content
Trích yếu Quy định số 1592-QĐ/TU, ngày 31/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh uỷ
Số hiệu văn bản
1592-QĐ/TU
Ngày ban hành
31-01-2024
Lĩnh vực
Loại văn bản

About