Skip to main content

Mặt trận tổ quốc các cấp huyện Chi Lăng: Đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác

Thời gian qua, ủy ban mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Chi Lăng đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các mặt công tác, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn.

1


Cán bộ Ủy ban MTTQ huyện Chi Lăng tham gia cùng Nhân dân làm đường bê tông tại thôn Lũng Mần, xã Gia Lộc

Ông Vi Công Hậu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Chi Lăng cho biết: Nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện đã thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của các cấp về công tác mặt trận. Hằng năm, đơn vị đã bám sát nhiệm vụ chính trị ở địa phương, sự chỉ đạo của cấp ủy đảng và hướng dẫn của MTTQ cấp trên để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện đảm bảo sát thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực.

Trong năm 2023, Ủy ban MTTQ huyện đã ban hành 278 văn bản triển khai công tác; ủy ban MTTQ các xã, thị trấn ban hành trên 400 văn bản triển khai chương trình công tác. Trọng tâm là tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, khu dân cư, đoàn kết, tập hợp Nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua…

Đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, MTTQ các cấp huyện Chi Lăng và các tổ chức thành viên luôn sâu sát với cơ sở để tuyên truyền, vận động và trực tiếp tham gia cùng Nhân dân thực hiện các hoạt động. Đáng chú ý, hằng tháng, MTTQ huyện và MTTQ các xã, thị trấn phát động, tham gia ngày “Chủ nhật đỏ” nhằm huy động cán bộ, Nhân dân hỗ trợ các cơ sở, khu dân cư xây dựng các công trình, phần việc. Đây là số ít các huyện thực hiện được chương trình này. Trong năm 2023, đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp trên địa bàn huyện đã tham gia và vận động Nhân dân tham gia hơn 16.200 ngày công lao động thực hiện được 136 công trình, tăng khoảng 30 công trình so với năm 2022. Đồng thời, MTTQ các cấp trong huyện đã vận động 216 hộ hiến gần 18.500m² đất để xây dựng đường giao thông và các công trình NTM.

“Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Chi Lăng đã tích cực, chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đem lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, nâng cao chất lượng các mặt công tác, góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân ở địa phương. Những kết quả của MTTQ huyện đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của MTTQ tỉnh. Ghi nhận những thành tích đã đạt được, năm 2023, Ủy ban MTTQ huyện Chi Lăng đã được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc.”

Ông Nguyễn Văn Chung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Ông Nông Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng chia sẻ: Hằng tháng, bên cạnh lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị ở xã, các cuộc họp thôn, tham gia thực hiện ngày “Chủ nhật đỏ”, cán bộ mặt trận và đoàn thể của xã xuống các thôn bản tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia góp công, ủng hộ nguồn lực xây dựng NTM. Trong năm 2023, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ xã và các ban công tác mặt trận ở khu dân cư tham gia tổ chức thực hiện ngày “Chủ nhật đỏ” chung sức xây dựng NTM tại các thôn. Kết quả trồng được 1.590m đường hoa, hàng rào cây xanh; xây được 100 lò đốt rác, di dời và cải tạo 18 chuồng trại chăn nuôi gia súc bảo đảm vệ sinh, tuyên truyền vận động nhân dân tu sửa, cải tạo được 59 nhà vệ sinh… Qua đó, góp phần để xã hoàn thiện 19/19 tiêu chí trong xây dựng NTM.

Cùng đó, trong năm qua, MTTQ huyện đã vận động, tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ xây dựng được 27 ngôi nhà đại đoàn kết; MTTQ cấp xã hỗ trợ sửa chữa, xây dựng mới 11 ngôi nhà cho hộ nghèo trên địa bàn. Cùng đó, vận động các tầng lớp Nhân dân ủng hộ Quỹ xây dựng Đền Chi Lăng được trên 383 triệu đồng; ủng hộ kinh phí dựng đường kiểm tra cột mốc, bảo vệ biên giới được hơn 113,8 triệu đồng; ủng hộ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên được gần 50,3 triệu đồng…

Nguồn: baolangson.vn

 

    About